CryoGas d.o.o. path Početna path TNG

 • Metan (CNG)
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Amonijak
 • Inženjering
 • LNG
 • Oprema za zavarivanje
 • Ostale usluge
 • TNG (tečni naftni gas)

  Počev od 2001. godine, CryoGas je svoju delatnost proširio i na TNG i otvorilo svoju prvu gasnu stanicu u Beogradu Danas posedujemo sedam gasnih stanica, a u planu je izgradnja još nekoliko novih. Sve naše gasne stanice su non-stop na usluzi kupcima: od 00-24 h.

  Ono što karakteriše CryoGas, a o čemu se najviše vodi računa - jeste kvalitet gasa koji se prodaje. Takvim pristupom pridobili smo veliki broj stalnih i lojalnih kupaca, posebno u Beogradu.
  Naše geslo je: CENA ISTA»RAD MOTORA BOLjI!

  U Beogradu(Palilula -lokacija kod Bogoslovije), pri našoj gasnoj stanici u ul. Dragoslava Srejovića br.1,postoji i auto-servis za ugradnju i održavanje gasnih uređaja. Servis je kompletno opremljen i ima radnike sa višegodišnjim iskustvom u toj oblasti. Pored toga, formirali smo i gasnu stanicu u Zaječaru, koja je počela sa radom početkom 2008.godine.

  Šta treba znati o TNG - u

  Tečni naftni gas (TNG), u svetu poznatiji po akronimu: LPG (Liquiefied Petroleum Gas) - predstavlja smešu Propana C3H8 i Butana C4H10, koja je uskladištena na povišenom pritisku, tako da se obe, pri normalnim uslovima gasovite komponente, nalaze u tečnom stanju. Pored Propana i Butana, u smeši se, u malim količinama, nalaze i neke druge gorive komponente (Propilen - C3H6, Butilen C4H8 i dr.), čiji je sadržaj regulisan odgovarajućim standardom.

  TNG se u svakodnevnom govoru pominje kao propan-butan, ili kao butan, a u nekim zemljama se naziva samo:propan. Kada je namenjen za korišcenje u domaćinstvu, naziva se jednostavno: gas, ili plin, a kada se koristi kao pogonsko gorivo za automobile - upotrebljava se naziv:autogas. Zbog svojih povoljnih karakteristika, TNG ima vrlo široku primenu kao gorivo za domaćinstva, u industriji, u poljoprivredi i kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

  TNG

  TNG se dobija na dva načina:

  • Iz prirodnog gasa, kroz postupak frakcionisanja sirovog prirodnog gasa, tokom kojih se izdvajaju Etan, Propan, Butan i ostali gasovi. Ovi postupci se sprovode u specijalnim postrojenjima za degazolinažu, u blizini nalazišta prirodnog gasa.
  • Drugi način dobijanja TNG je tokom postupaka primarne i sekundarne prerade nafte.

  TNG je gas teži od vazduha, tako da se pri eventualnom curenju iz rezervoara taloži u blizini tla. Ako postoji strujanje vazduha, gas će teći po tlu i nagomilavaće se u udubljenjima, tako da može doći do upaljenja i mnogo dalje od mesta curenja. O ovome posebno treba voditi računa pri smeštanju rezervoara u slučaju primene TNG-a u domaćinstvu.

  TNG je sa ekološkog aspekta vrlo pogodno gorivo. S obzirom da lako obrazuje smešu sa vazduhom, TNG skoro potpuno sagoreva. Zato produkti nepotpunog sagorevanja (ugljenmonoksid - CO, ugljovodonici - HC, čađ- C i čestice - PM) postoje u zanemarljivim količinama.

  Pored toga, udeo Vodonika u molekulima jedinjenja koja čine TNG - vrlo je visok, tako da u produktima sagorevanja dominira vodena para - H2O, a ne CO2. S obzirom da CO2 učestvuje u efektu nastanka staklene bašte, najnovijim zakonskim propisima njegov sadržaj u izduvnim gasovima vozila je vrlo ograničen. Zbog nižih maksimalnih temperatura procesa, znatno je snižena i emisija oksida Azota. Pored toga, u sastavu izduvnih gasova nema olovnih i sumpornih jedinjenja, koja takođe šetetno utiču na okolinu. U pogledu kvaliteta izduvne emisije - motori sa pogonom na TNG nadmašuju i najmodernije dizel-motore sa naknadnim tretmanom izduvnih gasova.

  Primena gasa u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ima vrlo dugu tradiciju. Šta više, prvi motori sa unutrašnjim sagorevanjem koristili su različite vrste gasova kao pogonska goriva. Tek početkom ovoga veka tečni derivati nafte preuzimaju primat među pogonskim gorivima za motore, a razlog za to su bile teškoće u proizvodnji, skladištenju i manipulaciji gasom. Ipak, nikada se nije u potpunosti odustalo od primene gasa u motorima za vozila, posebno u nekim specifičnim slučajevima kao što su, na primer - vozila namenjena za unutrašnji transport.

  Danas primena TNG-a doživljava svoj uspon – ne samo zbog zbog sve izraženije svesti o potrebi zaštite životne sredine,već i zbog ekonomske isplativosti. TNG se u ovom trenutku još uvek smatra jednim od najznačajnijih alternativnih goriva za potrebe saobraćaja.