Početna | Mapa sajta

 • SRB
 • |
 • ENG
 • CryoGas d.o.o. path Početna path Naša ponuda path TNG


 • CNG - Metan
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Inženjering
 • Taxi kartice
 • TNG

  Počev od 2001. god. preduzeće je delatnost proširilo i na TNG - Tečni naftni gas i otvorilo svoju prvu gasnu stanicu u Beogradu (Krnjača, Pančevački put 69). Danas posedujemo sedam gasnih stanica, a u planu je izgradnja još nekoliko novih. Sve naše gasne stanice su na usluzi kupcima od 00-24 h.

  Ono što karakteriše CryoGas, o čemu se najviše vodi računa jeste kvalitet gasa koji se prodaje. Takvim pristupom pridobili smo veliki broj stalnih kupaca, posebno u Beogradu. Naše geslo je: CENA ISTA, DRUGI RAD MOTORA.

  U Beogradu, pri našoj gasnoj stanici u ul. Dragoslava Srejovića 1b. radi i auto servis za ugradnju i održavanje gasnih uređaja. Servis je kompletno opremljen i ima radnike sa višegodišnjim iskustvom u toj oblasti. Gasna stanica u Zaječaru je počela sa radom 10. 01. 2008. god.

  Šta treba znati o TNG - u

  Tečni naftni gas (TNG), u svetu poznatiji po akronimu LPG (Liquiefied Petrol Gas), predstavlja smešu propana C3H8 i butana C4H10, koja je uskladištena na povišenom pritisku, tako da se obe, pri normalnim uslovima gasovite komponente, nalaze u tečnom stanju. Pored propana i butana, u smeši se, u malim količinama, nalaze i neke druge gorive komponente (propilen C3H6, butilen C4H8 i dr.), ciji je sadržaj regulisan odgovarajućim standardom.

  TNG se u svakodnevnom govoru pominje kao propan-butan ili butan, a u nekim zemljama se naziva samo propan. Kada je namenjen za korišcenje u domaćinstvu, naziva se prosto gas ili plin, a kada se koristi kao pogonsko gorivo za automobile upotrebljava se naziv autogas. Zbog svojih povoljnih karakteristika, TNG ima vrlo široku primenu kao gorivo za domaćinstva, u industriji, u poljoprivredi i kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

  TNG se dobija na dva načina. Iz prirodnog gasa, u postupcima frakcionisanja sirovog prirodnog gasa, tokom kojih se izdvajaju etan, propan, butan i ostali gasovi. Ovi postupci se sprovode u specijalnim postrojenjima za "degazolinažu", u blizini nalazišta prirodnog gasa. Drugi način dobijanja TNG je tokom postupaka primarne i sekundarne prerade nafte.

  TNG je gas teži od vazduha, tako da se pri eventualnom curenju iz rezervoara taloži u blizini tla. Ako postoji strujanje vazduha, gas će teći po tlu i nagomilavaće se u udubljenjima tako da može doći do upaljenja i mnogo dalje od mesta curenja. O ovome posebno treba voditi računa pri smeštanju rezervoara u slučaju primene TNG-a u domaćinstvu.

  TNG je sa ekološkog aspekta vrlo pogodno gorivo. S obzirom da lako obrazuje smešu sa vazduhom, TNG skoro potpuno sagoreva. Zato produkti nepotpunog sagorevanja (ugljenmonoksid CO, ugljovodonici HC, cad C i cestice PM) nastaju u zanemarivim količinama.

  Pored toga, udeo vodonika u molekulima jedinjenja koja cine TNG je vrlo visok, pa u produktima sagorevanja dominira vodena para, H2O, a ne CO2. S obzirom da CO2 učestvuje u efektu nastanka staklene bašte, najnovijim zakonskim propisima njegov sadržaj u izduvnim gasovima vozila je ograničen. Zbog nižih maksimalnih temperatura procesa, znatno je snižena i emisija oksida azota. Pored toga, u sastavu izduvnih gasova nema olovnih i sumpornih jedinjenja, koja takođe šetetno utiču na okolinu. U pogledu kvaliteta izduvne emisije, motori sa pogonom na TNG nadmašuju i najmodernije dizel motore sa naknadnim tretmanom izduvnih gasova.

  Primena gasa u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ima vrlo dugu tradiciju. Šta više, prvi motori sa unutrašnjim sagorevanjem koristili su različite vrste gasova kao pogonska goriva. Tek početkom ovoga veka tečni derivati nafte preuzimaju primat među pogonskim gorivima za motore, a razlog za to bile su teškoće u proizvodnji, skladištenju i manipulaciji gasom. Ipak, nikada se nije u potpunosti odustalo od primene gasa u motorima za vozila, posebno u nekim specificnim slučajevima kao što su, na primer, vozila namenjena za unutrašnji transport.

  Danas primena TNG doživljava pravu renesansu zbog sve izraženije svesti o potrebi zaštite životne sredine, ali i zbog ekonomske isplativosti. TNG se u ovom trenutku smatra najznačajnijim alternativnim gorivom za potrebe saobraćaja.


  TNG